Niniejszy Regulamin został sporządzony i opublikowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://infoshareacademy.online (dalej: Platforma), zasady zakupu i dostępu do Kursów oferowanych przez Usługodawcę oraz dostępnych certyfikatów.
 2. Korzystając z Platformy akceptujesz zasady Regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://www.infoshareacademy.online/regulamin oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu pod adresem https://www.infoshareacademy.online/polityka-prywatnosci
 3. Właścicielem Platformy jest:  iSA online spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego pod numerem KRS 0000805596, posiadającą NIP: 8513241799, REGON: 384449870, kapitał zakładowy 5.800,00 PLN wniesiony w całości adres e-mail: online@infoshareacademy.com (dalej: Usługodawca
 4. Użytkownikiem/Klientem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową w tym w szczególności dokonująca zakupu usług lub towarów na Platformie lub korzystająca z Platformy i jej zasobów w oparciu o indywidualne ścieżki dostępu.
 5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne.
  W szczególności samo przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane wyłącznie z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi. Informacje o szkoleniach/kursach podane na stronach internetowych https://sklep.infoshareacademy.online  w szczególności ich opisy oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu w tym zrealizowania płatności za pośrednictwem operatora płatności obsługującego Platformę oraz realizacji procesu szkoleniowego (dalej: Usługa) zamówionych szkoleń i/lub egzaminów na Platformie, jeśli takie będą dostępne w danej ofercie, jak także możliwości zakupu certyfikatu w przypadku kursów, które taki certyfikat zapewniają. Usługodawca zapewnia certyfikaty w ramach platformy http://edube.org/.
 7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć: cały proces szkoleniowy realizowany w ramach platformy e-learningowej należącej do Usługodawcy w spersonalizowanym dla każdego użytkownika trybie, umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym, wybranym momencie oraz organizację czasową dostosowaną do potrzeb i możliwości  Użytkownika,  mające postać elektronicznych materiałów audiowizualnych  szkolenia, obejmujące wykłady, warsztaty, zajęcia, przykłady kodowania, prezentacje, dokumenty elektroniczne, zadania do indywidualnego wykonania czy testy weryfikujące poziom nabytych umiejętności, które są Utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Na korzystanie z Utworów Usługodawca udziela licencji zgodnie z Regulaminem. Usługa może być także realizowana w modułach udostępnianych Użytkownikowi w odcinkach czasowych, określonych każdorazowo w opisie danego kursu, szkolenia (dalej: jako Moduł) . Ponadto w zakres Usługi wchodzi także przeprowadzenie Testu Certyfikującego, który może mieć postać testów sprawdzających wiedzę w formie pytań zamkniętych i/lub otwartych, czy też zadań praktycznych, opartych na realizowanym w ramach Szkolenia materiale. Warunkiem zaliczenia Testu Certyfikującego i uzyskaniem Certyfikatu jest osiągnięcie minimum 80% pozytywnych odpowiedzi. Wystawienie Certyfikatu ukończenia szkolenia/kursu możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu realizowanego szkolenia/kursu,spełnieniu wymogów formalnych ukończenia szkolenia/kursu i następuje w języku polskim w formie elektronicznego dokumentu w formacie PDF lub w języku, w jakim Kurs/Szkolenie były prowadzone. 
 8. Warunkiem korzystania z Platformy, jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia. Konto Użytkownika zakładane jest na etapie wypełniania formularza pierwszego Zamówienia składanego przez potencjalnego użytkownika i wyłącznie po jego pomyślnym opłaceniu, przy czym następuje automatycznie w ramach procesu złożenia Zamówienia. 
 9. Konto Użytkownika – jest to przestrzeń serwisowa Platformy, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych szkoleń oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest w ramach funkcjonalności Zaloguj się https://www.infoshareacademy.online/login
 10. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 221 jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, handlową lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest co do zasady Rzeczpospolita Polska oraz obszar Unii Europejskiej (dalej: jako UE). Usługodawca umożliwia sprzedaż swoich Usług osobom fizycznym posiadającym siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE, przy czym  taka sprzedaż, nie będzie traktowana jako sprzedaż konsumencka a tym samym nie ma możliwości odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
 11. JDZG – oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną, przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r. (Dz.U.2021.162 t.j), któremu ustawa o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 t.j z późn. zm.) na podstawie art. 38a w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. , przyznaje prawo do odstąpienia od Umowy w związku z zawarciem jej na odległość, bez podania przyczyny. 
 12. Podmiot trzeci – osoba fizyczna w tym prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się na Platformie i dokonała zakupu na rzecz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot, jako Użytkownik.
 13. Profil Użytkownika – sekcja platformy, w której użytkownik może umieścić swoje dane takie jak: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, link do profilu na serwisie GitHub, hasło, adres email, a także dane do faktury: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, miasto, kod pocztowy, numer NIP. 
 14. Przedsprzedaż – możliwość zakupy Usługi przez Użytkownika, przez określony w warunkach Przedsprzedaży okres, zanim zostanie ona wprowadzona na Platformie do użytkowania  (w tym zanim zostanie udostępniona do regularnej sprzedaży) po niższej niż podstawowa cenie. Przedsprzedaż może być połączona z dodatkowymi benefitami, oferowanymi Użytkownikowi na Platformie. 
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zakupywanych Usług. Rozwiązanie funkcjonalne w postaci formularza Zamówienia, udostępniane jest przez Usługodawcę na stronie https://sklep.infoshareacademy.online/zamowienie tj. w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę .
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem lub JDZG, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Operator płatności – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, za pośrednictwem platformy płatniczej: Autopay.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.0.287 t.j. z późn. zm.);
 19. Polityka prywatności – zbiór informacji na temat zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych danych osobowych Zamawiającego dostępny pod adresem https://www.infoshareacademy.online/polityka-prywatnosci
 20. Strona internetowa iSA online – strona prowadzona przez Usługodawcę i udostępniana pod adresem: https://www.infoshareacademy.online/ 
 21. Sklep internetowy iSA online (też jako: Sklep) – sklep prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający nabycie kursów i szkoleń online, dostępny pod adresem: https://sklep.infoshareacademy.online/ 
 22. Certyfikat – formalne, międzynarodowe poświadczenie kompetencji nabytych przez Uczestnika  w wyniku udziału w Kursie, uzyskane  po przystąpieniu do egzaminu dostępnego na platformie http://edube.org/
 23. Voucher certyfikatu – zindywidualizowany numer, uzyskany od Usługodawcy w wyniku wyboru przez Uczestnika w ramach realizacji danego Kursu, opcji zakupu certyfikatu.

§2 Wymagania techniczne

 1. Platforma oraz Sklep wymagają odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne opisane pod adresem: https://infoshareacademy.online/wymagania_techniczne.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi, wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§3 Konto użytkownika

 1. Utworzenie zindywidualizowanego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.
 2. Właścicielem Konta Użytkownika na Platformie może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby, które nie ukończyły 18 roku życia) mogą założyć Konto Użytkownika wyłącznie, jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. Założenie konta na Platformie jest bezpłatne przy czym jest nierozerwalnie połączone z złożeniem i opłaceniem (lub podaniem kodu dostępu, rabatowego) pierwszego Zamówienia. Konto może służyć do realizacji Usług odpłatnych, nieodpłatnych czy też Usług, do których dostęp został zapewniony za zgodą Użytkownika przez osoby trzecie (np. pracodawca, nagroda w konkursie etc.). Aby tego dokonać należy wypełnić formularz Zamówienia stanowiący jednocześnie formularz rejestracyjny (w przypadku pierwszego Zamówienia na dany adres e-mail). .
 5. Zatwierdzenie formularza Zamówienia  wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 6. UWAGA! Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji kształcenia i certyfikacji. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, z wyłączeniem sytuacji związanych z błędami pisowni (tzw. literówek)  Zmiana adresu e-mail  profilu Użytkownika nie oznacza  założenia nowego konta.
 7. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę na jeden adres e-mail, za wyjątkiem, kiedy Użytkownik utracił dostęp do konta i nie jest możliwe zalogowanie się do niego ani odzyskanie hasła, zakazane także jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu oraz niepodawania go osobom trzecim. Za jakiekolwiek nieautoryzowane działania wynikające z udostępnienia danych do logowania osobom trzecim czy też niewłaściwego ich zabezpieczenia przez Użytkownika, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane, w szczególności mające na celu destabilizację działania Platformy lub przejęcia kontroli nad Platformą
 11. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji Konta.
 12. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną tj. na korzystanie przez Użytkownika z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail online@infoshareacademy.com,  na adres korespondencyjny Usługodawcy lub osobiście, w panelu użytkownika przy użyciu opcji “usuń konto”. Usunięcie konta będzie skutkowało brakiem dostępu do zakupionych w jego ramach Usług. 
 14. W celu optymalizacji i automatyzacji procesów edukacyjnych Platforma zbiera szczegółowe dane o postępach nauki, w tym informacje na temat obejrzanych poszczególnych zajęć, zadań i testów, wykonywanych ćwiczeń, tworzonych notatek i oznaczania ulubionych zajęć lub zajęć do ponownego odtworzenia.
 15. Dane związane z procesem edukacyjnym konkretnego Użytkownika są zapisywane i archiwizowane na Platformie, o ile Użytkownik nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika, przy czym dane te mogą być dalej w sposób zanonimizowany przetwarzane przez Usługodawcę w celu doskonalenia Platformy i produktów.
 16. Po zarejestrowaniu się na Platformie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Użytkownika.
 17. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Użytkownika przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia konta na Platformie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

§4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia w celu zakupu Usług mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ze względu na indywidualny i elastyczny charakter Platformy, nauka może zostać rozpoczęta przez Użytkownika w dowolnym wybranym przez niego momencie.
 2. W celu złożenia Zamówienia i zrealizowania procesu zakupu Usługi, Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  1. dodanie do koszyka wybranego szkolenia – Usługi (czynność ta może być powtarzana wielokrotnie w zależności od liczby wybranych do Zakupu Usług);
  2. uzupełnić dane w formularzu Zamówienia, niezbędne do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę
  3. jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „Kupuję i płacę” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony;
  4. wybór rodzaju płatności udostępnianych przez Operatora Płatności ;
  5. złożenie finalne w Platformie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zapłać” po czym następuje przekierowanie na stronę banku/ Blika/ operatora płatności karty kredytowej.
 3. W przypadku wyboru jako formy płatności „płatności online – szybki przelew” lub Blik dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (płatności online) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową lub poprzez skorzystanie z opcji „Kup teraz, zapłać za 30 dni”, obsługiwanej przez operatora płatności PayU, rozpoczyna się po otrzymaniu należności za produkt. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu płatności w Autopay należy kliknąć ikonę „REZYGNUJ”, a następnie wybrać opcję „ZAPŁAĆ PONOWNIE”.  
 4. Na każdym etapie składania Zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 5. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianej Usługi. Oferta jest wiążąca dla Użytkownika, po bezzwłocznym potwierdzeniu jej otrzymania przez Usługodawcę.
 6. Na podany przez Użytkownika adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie Zamówienia Użytkownika. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer Zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 7. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach oraz tytułem opłaty za uzyskanie Certyfikatu podana jest w ramach Platformy jako cena właściwa dla danego produktu. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% lub innej właściwej, wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. są podawane w kwocie brutto.
 8. Dostępne są następujące formy płatności za zamówienie:
  1. Szybki przelew:
   1. Przelewy, które akceptowane są przez Usługodawcę, to tzw. „szybkie przelewy” dokonane przy użyciu Operatora płatności.
   2. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy.
   3. Usługodawca akceptuje przelewy tradycyjne. W takim przypadku Klient, otrzyma po złożeniu zapytania do Usługodawcy drogą mailową z adresu: online@infoshareacademy.com numer konta, na który dokonać należy wpłaty np. na poczcie albo zwykłym przelewem bez korzystania z operatora płatności.
   4. płatność odroczona – „Kup teraz, zapłać za 30 dni”, usługa płatności obsługiwana przez operatora płatności PayU, zgodnie z Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU, dostępnym pod adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Regulamin-pojedynczej-transakcji-p%C5%82atniczej-PayU_2021_04.pdf, gdzie PayU dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Użytkownika i jego zaakceptowaniu przez PayU/Partnera PayU, a Użytkownik zobowiązany jest do realizacji płatności nie później niż z upływem 30 dnia od dnia zaakceptowania jego wniosku.
  2. Karta kredytowa/płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności Autopay.
  3. Płatność mobilna z użyciem urządzenia posiadającego aplikację mobilną banku Użytkownika. Aby skorzystać z BLIKA, Użytkownik musi posiadać konto Użytkownika oraz z konto i aplikację mobilną jednego z banków udostępniających tę usługę płatności. Podczas składania Zamówienia Użytkownik wybiera opcję BLIK w formularzu opcji dostępnych form płatności. Następnie otwiera aplikację mobilną swojego banku i wybiera Kod BLIK. Podany zostaje wówczas 6-cyfrowy kod, który jest ważny dwie minuty. Należy go wpisać we wskazane pole do kodu Blik. Po wprowadzeniu kodu BLIK Użytkownik ma 30 sekund, aby go zatwierdzić w aplikacji mobilnej banku, celem zakończenia transakcji. Płatność Blik dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności Autopay.
  4. płatność odroczona – „Kup teraz, zapłać za 30 dni”, usługa płatności obsługiwana przez operatora płatności PayU, zgodnie z Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU, dostępnym pod adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Regulamin-pojedynczej-transakcji-p%C5%82atniczej-PayU_2021_04.pdf, gdzie PayU dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Użytkownika i jego zaakceptowaniu przez PayU/Partnera PayU, a Użytkownik zobowiązany jest do realizacji płatności nie później niż z upływem 30 dnia od dnia zaakceptowania jego wniosku.
 9. Karty płatnicze:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. MasterCard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 11. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, tj. – od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy 
 12. Zabezpieczenie przed oszustwami:
  1. Usługodawca nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
  2. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Usługodawcy na adres: online@infoshareacademy.com
 13. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 14. Informacje dotyczące wszystkich dostępnych form płatności dostępne są na stronie https://sklep.infoshareacademy.online/formy-platnosci 
 15. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez operatora płatności określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez niego lub międzynarodowych operatorów płatniczych (Visa, Master Card). Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez operatora płatności oraz wystawcę karty płatniczej (np. w przypadku jej blokady).
 16. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi na Platformie oraz postanowieniami Regulaminu.
 17. W przypadku, gdy: a. płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, b.Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, c. usługa udostępniana jest Użytkownikowi bonusowo – zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy e-learningowej.
 18. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 19. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Platformy, aktywowany jest po dokonaniu płatności, tj. zarejestrowaniu wpłaty w systemie płatniczym Usługodawcy (zawarciu Umowy).
 20. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego szkolenia na Platformie jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 21. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza Zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT. W przypadku konieczności złożenia Zamówienia na większą liczbę tego samego Kursu, z uwagi na funkcjonalność Platformy w postaci przypisania każdego Kursu do indywidualnego Konta Użytkownika, niezbędny jest kontakt z Usługodawcą, który dokona manualnego przekierowania dostępu do Kursu na podane przez nabywającego adresy e-mail. Poprawność podanych adresów e-mail, celem nadania dostępu do Kursu leży wyłącznie po stronie Nabywcy.
 22. Co do zasady regulaminowy dostęp do Usługi przez Użytkownika jest na czas nieokreślony, liczony od momentu pierwszego zalogowania się Użytkownika, z zastrzeżeniem iż poszczególne warunki przypisane dla danego produktu mogą zawierać odmienne zasady dotyczące,np. okresu dostępu, co będzie Użytkownikowi wskazywane w takim przypadku przy danej wybranej przez niego Usłudze lub komunikowane wcześniej w przypadku wygaśnięcia licencji na czas określony.
 23. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego w ofercie produktowej, innego niż określony w ust. 22 powyżej, oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.

§4 bis Procedura Certyfikacyjna

 1. Uczestnik w ramach Usług dostępnych na Platformie Usługodawcy, może dokonać wyboru zakupu Certyfikatu poprzez skorzystanie z opcji Voucher Certyfikatu. Po zakupie Vouchera Certyfikatu Uczestnika otrzyma od Usługodawcy numer niezbędny do jego realizacji.
 2. Koniecznym warunkiem do wszczęcia procedury certyfikacyjnej i otrzymania certyfikatu, dla danego Kursu jest stworzenie konta na platformie  http://edube.org/ , wyrażenie stosownych  zgód w tym  na warunki certyfikacji oraz w celu skorzystania z Vouchera Certyfikatu zakupionego na Platformie Usługodawcy – podanie go w trakcie rejestracji i następnie przystąpienie do egzaminu (dalej też jako Certyfikacja) właściwego i wybranego Kursu.
 3. Zasady Certyfikacji dla Uczestnika określone są w regulaminie w postaci elektronicznej na stronie internetowej udostępnionego przez  przed przystąpieniem do procedury certyfikacyjnej. Procedurze certyfikacyjnej może towarzyszyć elektroniczna weryfikacją tożsamości uczestnika oraz danych podanych w trakcie rejestracji na certyfikację poprzez załączenie skanu dokumentu tożsamości. Skan dokumentu tożsamości służy jedynie weryfikacji tożsamości uczestnika otrzymującego certyfikat, gdzie taki sposób weryfikacji podyktowany jest zdalnym charakterem usługi i jej w pełni elektroniczną formą.
 4. Uzyskanie certyfikacji (wystawienie Certyfikatu w ramach platformy http://edube.org/) wraz z weryfikacją tożsamości, o których mowa w ust. 2, powinno nastąpić niezwłocznie po spełnieniu merytorycznych warunków certyfikacji, tj. pomyślnym zaliczeniu wymaganych egzaminów.
 5. Skorzystanie przez Uczestnika z opcji Voucher Certyfikatu, tj. zrealizowania go na platformie   http://edube.org/  oznacza brak możliwości odstąpienia od tej Usługi przez Uczestnika na zasadach określonych w § 8 Regulaminu, jak także oznacza brak możliwości zwrotu Vouchera Certyfikatu. 

§5 Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach Platformy indywidualnie, na własne konto;
  2. dostępu do przewidzianych programem materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie szkoleniowym;
  3. otrzymania certyfikatu ukończenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych;
  4. uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Platformy ;
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia
  2. przestrzegania pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na Platformie, stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych (własność intelektualną) Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 4. Usługodawca jako uprawniony do wszelkich treści zawartych na Platformie, udziela Użytkownikowi do zasobów zakupionych przez niego w związku z Zamówieniem, niewyłącznej licencji, na czas nieokreślony, niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie (tzn. z zapewnieniem dostępu także przy korzystaniu z Usługi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 
 5. Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy licencję na dostęp i przeglądanie szkolenia, kursu za pośrednictwem Platformy i funkcjonalności na niej udostępnianych Użytkownikowi. Kursy podlegają licencjonowaniu, nie są sprzedawane. Licencja udzielona w oparciu o niniejszej zapisy, nie daje żadnych praw do dalszej odsprzedaży szkolenia, kursu czy jakiejkolwiek treści udostępnionej w ramach Usługi, w żaden sposób (w tym poprzez udostępnianie informacji o koncie Użytkownika, bezprawne pobieranie kursu i udostępnianie go na stronie z torrentami).
 6. Licencja zostaje udzielona wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych, edukacyjnych za pośrednictwem Usług, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi szkoleniami lub funkcjami naszych Usług, jeśli dla danej Usługi będą obowiązywały, jako dodatkowe warunki jej świadczenia.
 7. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób, z użyciem jakichkolwiek środków, jak także Użytkownik nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać kursu, bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania szkoleń w postaci plików audiowizualnych, jak także nagrywania ich z użyciem jakichkolwiek aplikacji czy urządzeń.
 9. W przypadku chęci wykorzystania poza Platformą materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych zajęć, testów oraz zadań i materiałów szkoleniowych w ramach aktualizacji danych.
 11. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. O pracach konserwacyjnych i ograniczonym czasowo dostępie Usługodawca będzie informował Użytkownika co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac i ograniczeniem dostępu. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji nagłej awarii Platformy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, gdy ten:
  1. wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
  2. używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
  3. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 5. W wypadku określonym w ustępie 4 powyżej, Usługodawca może uprzednio dokonać wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, co będzie skutkowało utratą dostępu do zakupionych Usług oraz wszystkich zasobów i danych na jego koncie zgromadzonych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej lub innych zewnętrznych oddziaływań na których zaistnienie Usługodawca nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec (np. zorganizowane ataki hakerskie).
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  2. e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  4. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: online@infoshareacademy.com lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres (e-mail lub pocztowy) podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i doręczona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do umów zawieranych z Konsumentami oraz osobami fizycznymi posiadającymi status JDZG.
 2. Zgodnie z art. 27  i 38 a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz art. 9 i następne Dyrektywy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub JDZG przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną  zawartej na odległość, bez podania przyczyny, co oznacza iż ma on prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu treści cyfrowej (umożliwienia dostępu) lub 14 dni od umożliwienia mu dostępu do uprzednio zakupionej treści cyfrowej w ramach Przedsprzedaży.
 3. Usługodawca nie korzysta z uprawnienia określonego w art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach kosnumenta z zastrzeżeniem, ust. 4 a i b poniżej.
 4. W przypadku, kiedy Użytkownik dokonał:
  1. wyboru płatności w postaci opcji “Kup dziś zapłać za 30 dni” Usługodawca zastrzega, iż nie przysługuje takiemu Klientowi prawo odstąpienia w oparciu o postanowienia niniejszego §, z uwagi na obowiązywanie art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, dotyczącego rozpoczęcia świadczenia za wyraźną zgodą Użytkownika w odniesieniu do dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na materialnym nośniku, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy, po skutecznym poinformowaniu Konsumenta lub JDZG
  2. zakupu Vouchera Certyfikatu, Usługodawca zastrzega, iż od momentu skorzystania z Vouchera Certyfikatu, nie przysługuje takiemu Klientowi prawo odstąpienia w oparciu o postanowienia niniejszego §, z uwagi na obowiązywanie art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, dotyczącego świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę (wykorzystanie Vouchera Certyfikatu) utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca otrzymaną płatność. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 6. Użytkownik nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktu w postaci usługi świadczonej drogą elektroniczną w przypadku, gdy sprzedany mu produkt został na jego wyraźne życzenie zmodyfikowany w sposób służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy według np. następującego wzoru:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • numer rachunku bankowego
  • Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.
  • podpis
 9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub JDZG od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 10. W celu jednoznacznego unormowania praw konsumentów, wskazuje się iż Uczestnikowi, który ostatecznie przystąpi do realizacji Kursu i jest Uczestnikiem wskazany przez Podmiot Trzeci, za którego udział cenę uiścił Podmiot trzeci, prawo do odstąpienia na zasadach określonych w niniejszym § powyżej nie przysługuje.

§9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”),  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.infoshareacademy.online/polityka-prywatnosci
   

§10 Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Na stronach Platformy mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego Usługi objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Usług do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej liczby dowolnych Usług objętych Promocją, Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie Usługi znajdujące się na stronie Promocji;
 3. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 5. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet promocyjny, odstąpienie Klienta z zamówienia, o którym mowa w § 8 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Usług wchodzących w skład pakietu promocyjnego.
 6. Promocje na Platformie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania określonej puli Usług objętych Promocją lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Usług objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich Usług.

§11 Dokumentowanie Sprzedaży

 1. Usługodawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”) dokonując stosownych zapisów w ewidencji sprzedaży. Sprzedaż Konsumentowi usług świadczonych online nie jest obciążona obowiązkiem wystawienia paragonu oraz faktury VAT.
 2. Tytułem udokumentowania sprzedaży Usługi za pośrednictwem Platformy na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą Usługodawca wystawia fakturę VAT. Usługodawca wystawia fakturę VAT nie później niż 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.
 3. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem Platformy na rzecz Klienta będącego konsumentem Usługodawca na żądanie tego Klienta zgłoszone w trakcie składania Zamówienia lub nie później niż w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty wystawi fakturę VAT. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT przez Konsumenta zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu Usługodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
 4. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone przez Konsumenta do końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty Usługodawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.
 5. W przypadkach nieuregulowanych w pkt 2-3 powyżej Usługodawca wystawi na rzecz Klienta odpowiedni dokument dokumentujący sprzedaż towarów za pośrednictwem Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o VAT.
 6. W odniesieniu do Klienta, który dokonał zakupu usługi a nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się następujące metody dokumentowania sprzedaży i rozliczenia podatku VAT:
  1. w przypadku kiedy usługę zakupiła osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania w kraju UE – Usługodawca wystawia fakturę na dane osoby fizycznej podane w formularzu rejestracji plus podatek VAT we właściwej obowiązującej w Rzeczypospolitej stawce (aktualnie: 23%);
  2. w przypadku kiedy usługę zakupiła osoba fizyczna, która nie posiada miejsca zamieszkania w kraju UE – Usługodawca wystawia fakturę na dane osoby fizycznej podane w formularzu rejestracji plus podatek VAT we właściwej obowiązującej w Rzeczypospolitej stawce (aktualnie: 23%);
  3. w przypadku kiedy usługę zakupiła osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą z siedzibą w kraju UE, posiadająca VAT UE aktywny – Usługodawca wystawia fakturę na dane przedsiębiorcy z adnotacją “np”, tj. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT + dopisek w uwagach „odwrotne obciążenie” / „reverse charge”;
  4. w przypadku kiedy usługę zakupiła osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą z siedzibą w kraju UE, posiadająca VAT UE nieaktywny – Usługodawca wystawia fakturę na dane przedsiębiorcy z adnotacją “np”, tj. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT + dopisek w uwagach „odwrotne obciążenie” / „reverse charge”;
  5. w przypadku kiedy usługę zakupiła osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą z siedzibą poza krajami UE – Usługodawca wystawia fakturę na dane przedsiębiorcy z adnotacją “np”, tj. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT + dopisek w uwagach „odwrotne obciążenie” / „reverse charge”, gdzie „odwrotne obciążenie” / „reverse charge” oznacza przerzucenie obowiązku rozliczenia (w tym odprowadzenia) podatku VAT z Usługodawcy na Klienta w kraju prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

§12 Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu marketingowego Usługodawcy w tym wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Usługodawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące Usług Usługodawcy i jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w przypadku chęci uzyskania dostępu do materiałów, treści czy Kursów bonusowych. 
 2. Subskrypcja newslettera jest co do zasady dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola “Unsubscribe” (Wypisz się) w dowolnym otrzymanym od Usługodawcy newsletterze lub za pośrednictwem maila przesłanego na adres: online@infoshareacademy.com

§13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim
 4. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Użytkownikowi certyfikatu ukończenia szkolenia, i, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Platformy lub Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Platformy/Sklepu mające wpływ na realizację uprawnień Stron;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Użytkowników/Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Platformy i Sklepu.
 8. O zmianach Regulaminu i ich zakresie, zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian.
 9. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta na Platformie (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 3 Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 7 powyżej.
 10. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://www.infoshareacademy.online/regulamin W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. W przypadku zmiany Regulaminu wersja archiwalna będzie dostępna na Platformie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 12. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej.

Poprzednia wersja regulaminu