Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

NazwaiSA online sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5.800,00 PLN opłacony w całości (dalej jako iSA):
Adres ul. CyfrowaKod pocztowy 71-441Miasto Szczecin
Numer KRS 0000805596Numer NIP 8513241799Numer REGON 384449870

ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców/ uczestników kursów i szkoleń online.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres e-mail: iod@infoshareacademy.com.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane przez iSA w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu:
  1.  niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w tym w celu kontaktu), służących do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną w postaci nadania dostępu do platformy  online na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  2. obsługi, dochodzenie i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń w ramach prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawie do obrony lub dochodzenia zapłaty w razie wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze w zakresie regulacji obciążeń publicznoprawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
  4. marketingu produktów i usług, co oznacza przesyłanie informacji handlowych dotyczących kursów, warsztatów, wydarzeń organizowanych przez iSA na podany adres e-mail, jak także reklam, promocji, newsletterów i innych form promocji działalności iSA, na telekomunikacyjne urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem, (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  5. realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o wydarzeniach z branży IT, w tym także wydarzeń, w których iSA jest partnerem, uczestnikiem, patronem. (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 2. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji zawodowych, poziomu kompetencji, zdobytej w ramach kursu wiedzy i umiejętności i zainteresowań zawodowych.
 3. Dane osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania na podstawie informacji gromadzonych za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii, zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Profilowanie w głównej mierze będzie realizowane w celu marketingu produktów i usług iSA. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostarczanie spersonalizowanej reklamy produktów i usług iSA.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej (2.1. i 2.3.).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punktach 2.4, 2.5 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie 2.2 będą przetwarzane przez okres właściwy dla terminu przedawnienia roszczeń z umowy wynikających.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i osobom działającym w imieniu lub na zlecenie iSA – np. pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania zleconych przez iSA zadań.
 2. Dane osobowe niezbędne do obsługi płatności za złożone zamówienie będą przetwarzane przez operatora płatności tj. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590,, NIP: 585-13-51-185 jako niezależnego administratora w zakresie realizacji usługi obsługi płatności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Przetwarzane przez infoShare Academy dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.
 3. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych do infoShare Academy danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 4. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia/realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia Zamówienia i dokonania jego opłaty.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane zostały nam przekazane w wyniku uzupełnienia formularza Zamówienia, będącego jednocześnie formularzem rejestracji Konta na platformie szkoleń online w przypadku, kiedy Zamówienie jest składane na dany adres e-mail po raz pierwszy.

Gdańsk, październik 2021           iSA online sp. z o.o.