Voucher prezentowy

Regulamin korzystania z voucherów na kurs 

ISA online 

§1

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienie jego posiadacza, do udziału w kursie,  po uprzedniej zapłacie ceny za produkty cyfrowe oferowane przez ISA online i wykorzystania  wskazanego dokumentu w określonym terminie (dalej: Voucher).
 2. Podmiotem wydającym Vouchery jest ISA online z siedzibą w Szczecinie pod adresem: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, posiadająca  KRS 0000805596, NIP: 8513241799, REGON: 384449870
 3. Zasady zawarte w Regulaminie stosuje się do wszystkich Voucherów wydawanych przez ISA online (dalej Spółka) w związku z akcją Voucher prezentowy, o ile na podstawie wyraźnego pisemnego porozumienia, strony nie uzgodnią z podmiotem/osobą otrzymującym/ą Voucher innych zasad.
 4. Przez Usługi rozumie się usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę, których aktualna oferta przypisana do akcji Świąteczny Voucher, znajduje się na stronie https://sklep.infoshareacademy.online/kategoria-produktu/vouchery/
 5. Spółka zastrzega, prawo do wyłączenia niektórych usług spod obowiązywania Vouchera w trakcie akcji.
 6. Przedmiotowe Vouchery będą wydawane w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności promocyjnej lub gospodarczej i stanowią zobowiązanie Spółki do uznawania przedmiotowych Voucherów zgodnie z treścią uprawnienia w nich zawartego.
 7. Voucher dotyczy konkretnego Kursu, na który został zakupiony. Zmiana ceny Kursu nie wpływa na prawo do skorzystania z Vouchera w okresie jego ważności, bez konieczności dopłaty.

§2

Zasady wydawania Voucherów

 1. Vouchery są wydawane na podstawie zamówienia lub uzgodnień w przedmiocie przekazania Voucherów, z zachowaniem reguł wskazanych poniżej.
 2. Vouchery skierowane są do osób fizycznych oraz do klientów biznesowych.
 3. Vouchery są wydawane osobie, która dokonała zakupu w imieniu własnym lub w imieniu klienta biznesowego ich zakupu od Spółki (Osoba uprawniona).  Osoba uprawniona jest wyłącznie odpowiedzialna za wydanie Vouchera osobom, które będą korzystać z uprawnień w nim określonych („Użytkownik Vouchera”). Osoba uprawniona może być jednocześnie Użytkownikiem Vouchera.
 4. Vouchery będą wydawane Osobie uprawnionej drogą mailową, ze wskazaniem  numeru vouchera, rodzaju, wartości nominalnej oraz nazwy Kursu którego Voucher dotyczy. Kody weryfikacyjne do voucherów będą przekazywane odrębną wiadomością e-mail, w załączonym pliku.
 5. Voucher ma postać cyfrowego druku graficznego, który może zostać wydrukowany przez Użytkownika. 
 6. Voucher może być wykorzystany tylko raz. 
 7. Osoba uprawniona przed przekazaniem Voucheru pracownikom, współpracownikom lub innym osobom, którzy staną się Użytkownikiem Voucheru, ma obowiązek wskazać osobie, której przekazuje Voucher zasady określone w niniejszym regulaminie oraz uzyskać potwierdzenie wydania i przekazać kod weryfikacyjny przypisany do danego Vouchera.
 8. Voucher staje się aktywny co do zasady po otrzymaniu płatności za fakturę tj. z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki.
 9. Podmiot otrzymujący Voucher celem przekazania jego Użytkownikowi, nie może wydając przedmiotowy Voucher, składać jakichkolwiek wiążących oświadczeń w imieniu Spółki a także nie może podejmować czynności, z których wynikałoby, iż występuje ona jako reprezentant Spółki.
 10. W przypadku przerobienia lub podrobienia, Voucher traci swoją ważność i nie podlega wymianie na inny. Za przerobiony uznaje się m.in. Voucher z zamalowanymi danymi/informacjami i innymi przeróbkami graficznymi, którego wygląd nie odpowiada wyglądowi i nie zawiera danych takich jak pierwotny Voucher przesłany podmiotowi otrzymującemu, drogą elektroniczną, w szczególności odnoszącymi się do wartości Vouchera, daty jego ważności lub informacjami odnośnie jego odpłatności. O przedmiotowych zasadach należy powiadomić ostatecznego Użytkownika Vouchera, któremu zostaje on przekazany celem realizacji.
 11. Użytkownik Vouchera po przekazaniu mu danych Vouchera takich jak unikalny numer Vouchera oraz kod weryfikacyjny zobowiązany jest do zachowania ich w poufności, nie przekazywania osobom trzecim i nieupubliczniania ich. 
 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użycia Voucheru na okaziciela przez osoby nieuprawnione, którym Voucher nie został formalnie przekazany, co spowodowało użycie Vouchera i brak możliwości skorzystania z niego przez prawowitego Użytkownika Vouchera. 

§3

Zawartość Vouchera

 1. Voucher wystawiany jest jako dokument graficzny, który przesyłany jest przez Spółkę drogą elektroniczną na adres Osoby uprawnionej lub inny adres przez taką osobę w trakcie procesu zakupowego wskazany. 
 2. Szczegółowa treść Vouchera, jego wygląd, kolorystyka oraz kształt zależeć będą od swobodnej decyzji Spółki. Vouchery wystawiane podmiotom również w ramach danej puli lub serii mogą różnić się od siebie.
 3. Każdy Voucher będzie zawierał następujące informacje:
 • wartość Vouchera
 • Kursu którego Voucher dotyczy;
 • informacje o sposobie wykorzystania korzystania z Vouchera,
 • termin ważności Vouchera
 1. W przypadku wydawania Voucherów imiennych, Spółka zastrzega prawo do wydania tymczasowych dokumentów potwierdzających prawo do wydania Voucheru, do czasu wskazania osoby Użytkownika, na którą ma zostać wydany Voucher właściwy. Po wskazaniu osoby uprawnionej podmiot ten lub Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania właściwego dokumentu Vouchera. Przedmiotowy tymczasowy dokument upoważniać będzie jedynie do wydania jego uprawnionemu posiadaczowi właściwego Vouchera.
 2. Zasady wykorzystywania Vouchera, które Osoba uprawniona powinna przekazać Użytkownikowi Vouchera, są następujące:
 1. Voucher można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od momentu jego sprzedaży (rozumianej jako wystawienie dokumentu po dokonaniu płatności lub spełnieniu świadczenia niepieniężnego przez zamawiającego) na Kurs który w Voucherze został wskazany, data upływu wykorzystania Vouchera będzie wskazana na dokumencie Voucheru;
 2. Voucher zostanie przekazany drogą poczty elektronicznej w postaci elektronicznego dokumentu na adres Osoby uprawnionej;
 3. prawo do odstąpienia od zakupu Vouchera przysługuje wyłącznie konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta, będącego nabywcą, który dokonał płatności. Prawo to nie przysługuje posiadaczowi Vouchera, któremu przekazano dokument Vouchera oraz kod weryfikacyjny;
 4. zwrot Vouchera nie jest możliwy tak dla klienta biznesowego (zawsze) jak także prawo zwrotu nie przysługuje konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta – po upływie okresu do wykonania prawa do odstąpienia;
 5. Voucher gwarantuje prawo dostępu do usług świadczonych drogą online, cyfrowo z dostępem do całego Kursu, po przejściu ścieżki rejestracji;
 6. Dokonując wyboru danego Kursu, celem wykorzystania Vouchera, w formularzu zgłoszenia należy umieścić kod weryfikacyjny przypisany do Vouchera;
 7. nieujawniania kodu weryfikacyjnego osobom trzecim;
 8. Wykorzystanie Vouchera na Kursy online wymaga akceptacji Regulaminu Świadczenia Usług w ramach platformy do szkoleń online. 
 9. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny;
 10. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałych środków, gdy na moment jego realizacji wartość zamówionej usługi szkoleniowej jest niższa niż wartość Vouchera.
 11. Spółka ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy upłynął termin ważności Vouchera;
 12. Obok informacji wymienionych w punktach powyższych SpółkaSpółkąa będzie uprawniona do umieszczania innych informacji, co do zasad wykorzystywania Voucherów, jeśli takie będą niezbędne z uwagi na specyfikę danego Vouchera.

§4

Obrót Voucherami

1. Za wyłączeniem przekazania Voucherów podmiotom będącym partnerami Spółki na cele dalszego przekazania ich w ramach prowadzonej przez nie działalności promocyjnej, marketingowej lub jej pracownikom lub osobom z tymi podmiotami współpracującymi, wyklucza się obrót przedmiotowymi Voucherami, w szczególności ich dalszą odsprzedaż, sprzedaż jako produkt własny i inne wprowadzanie Voucheru do komercyjnego obrotu. Przy czym z uwagi na okoliczność, iż Voucher funkcjonuje jako dokument na okaziciela możliwe jest jego przekazanie w formie prezentu osobie trzeciej, z obowiązkiem poinformowania jej o sposobie realizacji Voucheru i zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 2. W razie stwierdzenia nieuprawnionego obrotu Voucherami, Spółka ma prawo do unieważnienia przedmiotowego Vouchera bez prawa do rekompensaty.

§5

Sposób użycia Vouchera

 1. Użytkownik Vouchera aby skorzystać z Vouchera, zobowiązany jest do:
 1. wyboru Kursu z którego chce skorzystać;
 2. wypełnienia formularza zamówienia danego Kursu i podania wymaganych danych;
 3. dokonania płatności poprzez użycie Vouchera – podając kod weryfikacyjny;

  Po zrealizowaniu ścieżki wskazanej powyżej, na dane podane w formularzu zamówienia, zostanie założone konto na platformie online Spółki oraz na adres e-mail tam wskazany, przesłana informacja o nadaniu dostępu do wybranego Kursu.
 1. Voucher może zostać wykorzystany jeden raz. 
 2. Dostęp do Kursu objętego Voucherem jest zapewniony osobie będącej uprawnionym posiadaczem Vouchera, która legitymuje się posiadaniem kodu weryfikacyjnego.
 3. Spółka ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
 1. upływu terminu ważności vouchera;
 2. uszkodzenia vouchera elektronicznego w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie, lub w sposób uniemożliwiający ustalenie jego treści a także 
 1. Niewykorzystane w okresie przypisanej im ważności Vouchery w przypadku klienta biznesowego przepadają bez prawa rekompensaty lub zwrotu płatności z tego tytułu.
 2. Nabyte Vouchery nie upoważniają do pierwszeństwa w zakresie rezerwacji szkolenia i innych usług i będą realizowane jedynie w przypadku dostępności Kursu.. Skorzystanie z Vouchera wymaga podjęcia działań umożliwiających jego aktywację, o których mowa w ust. 1 powyżej (niniejszego §) oraz spełnienia wymagań dla danego kursu lub szkolenia przewidzianych w warunkach wskazanych przy danej usłudze. 
 3. Za oryginalne i ważne w ramach akcji Świąteczny Voucher, uznaje się wyłącznie Vouchery wystawione przez ISA online.

§6

Prawo do odstąpienia konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. Nabywcy Vouchera będącemu Konsumentem zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta spełniającemu warunki zgodnie z art. 7aa w oparciu o art. 27 38a w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 t.j z późn. zm.) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w związku z zawarciem jej na odległość, bez podania przyczyny. Uprawnienie wskazane w zdaniu pierwszym Uczestnik może zrealizować w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem iż prawo do odstąpienia od zakupu Vouchera nie przysługuje w przypadku skorzystania z niego poprzez wpisanie kodu weryfikacyjnego przypisanego do Vouchera w ramach ścieżki zamawiania Kursu online, w takim przypadku zastosowanie znajduje art. 38 ust.1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Nabywca Vouchera w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W przypadku oświadczenia wysłanego listownie rekomenduje się korzystanie z listu poleconego dla celów dowodowych. W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od Umowy drogą elektroniczną, Spółka prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę Vouchera.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i może zostać złożone na wzorze Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jednak skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe, z zastrzeżeniem wskazania wszystkich obowiązkowych dla skuteczności odstąpienia elementów.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Spółka zwróci otrzymaną płatność Nabywca Vouchera w ustawowym terminie 14 dni od dnia dostarczenia skutecznie złożonego Spółce oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz dokona korekty w zakresie faktury VAT. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył  Nabywca Vouchera dokonując zapłaty zgodnie z Umową, chyba że Uczestnik wyraził w oświadczeniu o odstąpieniu wolę innego sposobu zwrotu.  Nabywca Vouchera  może wskazać numer rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, na który ma nastąpić zwrot płatności zgodnie z umową. 

§7

Pozostałe postanowienia

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają innych postanowień i regulacji wewnętrznych dotyczących zasad i zakresu świadczonych przez Spółkę usług, w szczególności nie wyłączają zasad określonych w Regulaminie Świadczenia Usług w ramach platformy do szkoleń online w zakresie sposobu realizacji kursów sprzedawanych  przez Spółkę.
 2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2023r. 
 3. Zmiana postanowień Regulaminu jest skuteczna od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, przy czym w stosunku do posiadaczy Voucherów zakupionych w oparciu o poprzednie wersje regulaminu, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu obowiązującego na dzień zakupu Vouchera, w zakresie w jakim są dogodniejsze dla Użytkownika, chyba że zmiana ta wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Infoshare Academy, grudzień 2023 roku.