Kup wybrany kurs wideo infoShare Academy i odbierz wejściówkę na Konferencję Infoshare

dalej zwany również „Regulaminem”

 § 1. 

AKCJA i ORGANIZATOR 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia promocji Kup wybrany kurs wideo infoShare Academy i odbierz wejściówkę na konferencję Infoshare. 
 2. Organizatorem promocji Kup wybrany kurs wideo infoShare Academy i odbierz wejściówkę na Konferencję Infoshare (dalej jako: „Akcja Promocyjna” lub “Akcja”) jest iSA online sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, nr KRS 0000805596, NIP: 8513241799 oraz REGON: 384449870 (dalej jako „Organizator”).
 3. Wszelki kontakt związany z organizacją i przebiegiem Akcji Promocyjnej odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail:  online@infoshareacademy.com
 4. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Wszelkie informacje marketingowe o Akcji dostępne na materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny. 
 6. Akcja  promocyjna opisana w niniejszym Regulaminie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub podobnymi akcjami dostępnymi na stronie internetowej i w ofercie handlowej Organizatora.

§2 

DEFINICJE

 1. Konferencja Infoshare – konferencja technologiczna organizowana w Gdańsku, przez partnera Organizatora tj. Infoshare sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku w dniach 22-23 maja 2024 roku w Amber Expo, której opis dostępny jest pod adresem: https://infoshare.pl/
 2. Pass – elektroniczny bilet wstępu na Konferencję Infoshare, którego zakres uzależniony jest od świadczeń do niego przypisanych.
 3. Visitor/Developer/Attendee Pass – Passy, które stanowią element Akcji promocyjnej, dla których zakres usług znajduje się pod linkiem: https://infoshare.pl/_media/pdf/2024/Infoshare_2024_Conference_Passes.pdf
 4. Kod zniżkowy – indywidualny kod alfanumeryczny nadany i przekazany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, osobie, która dokonała zakupu kursu online oferowanego przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, w wysokości 25% wartości ceny Developer/Attendee Pass. Kod jest do wykorzystania przy zakupie wskazanych w zdaniu poprzednim Passów.
 5. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej. 

§3

TERMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 19 maja 2024 r. do godz. 23:59 włącznie, przy czym może zostać czasowo ograniczona w przypadku wyczerpania się puli Passów na Konferencję Infoshare udostępnianych w ramach Akcji.
 2. Liczba Passów przeznaczonych do Akcji Promocyjnej wynosi 100 sztuk.
 3. Passy będą przyznawane po spełnieniu warunków Akcji promocyjnej. 
 4. Passy mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach bieżącej edycji Konferencji Infoshare 2024. 
 5. Wartość jednego Passa wynosi 60,27 zł ( z VAT).

 §4

WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. W Akcji Promocyjnej biorą udział jedynie osoby, które wypełnią łącznie wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie. 
 2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej – są osoby fizyczne, które łącznie: 
 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mają ukończone 18 lat; 
 2. przestrzegają niniejszego Regulaminu;
 3. które w okresie jej trwania (zob. § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu) dokonały zakupu jednego z kursów oferowanych przez Organizatora, wskazanych w § 5 ust. 1 i ust.2 Zasady Akcji promocyjnej,

i. dalej łącznie jako Kursy,

 1. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, ani członkowie ich rodzin.
 2. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby promocji: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie klienci indywidualni, tj. osoby dokonujące zakupu produktów wykorzystywanych na własne prywatne potrzeby, które nie prowadzą sprzedaży kursów z obszaru IT w ramach swojej działalności gospodarczej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Promocyjnej Uczestników łamiących jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu. W tej sytuacji nie przysługuje im prawo do otrzymania ani Visitor Pass ani Kodu zniżkowego, jak także brak jest w takim przypadku możliwości wystąpienia z roszczeniami przeciwko Organizatorowi.
 5. Udział w Akcji Promocyjnej jest dowolny.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, warunków i terminów.

§ 5. 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Promocja polega na umożliwieniu pierwszym 100 Uczestnikom, którzy w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu zakupią jeden z Kursów wskazanych w Tabeli 1 poniżej w okresie obowiązywania Akcji, otrzymania po dokonaniu zakupu w ramach sklepu internetowego Organizatora, korzystając ze strony https://sklep.infoshareacademy.online/, na podany w trakcie zakupu adres e-mail Visitor Passa na Konferencję Infoshare.

Tabela 1.

Kurs PythON: Academy z voucherem Python Institute (PCEP-30-02) (Pełen pakiet)
Kurs PythON: Academy – Pełen Pakiet
Kurs PythON: Academy – Ścieżki Wtajemniczenie
Kurs PythON: Academy – Ścieżka Początek
Kurs AWS Masters – Pełen Pakiet
Kurs AWS Masters – Ścieżka AWS dla Każdego
Kurs Docker Masters – Pełen Pakiet
Kurs Docker Masters – Ścieżka Zasadnicza
Kurs Prompt engineering i narzędzia AI dla programistów
Kurs Akademia Deep Learning – Pełen Pakiet
Kurs Kubernetes Masters – Pełen Pakiet
Kurs Kubernetes Masters – Ścieżka Zasadnicza
 1. Ponadto Uczestnicy którzy dokonali zakupu któregokolwiek z Kursów wskazanych poniżej w Tabeli 2.  otrzymają indywidualny Kodu zniżkowego, uprawniający do zakupu na stronie https://infoshare.pl/is-register/ Developer/Attendee Pass z rabatem. W przypadku dokonania zakupu Developer/Attendee Pass z rabatem, Uczestnik może dokonać transferu (przekazania) przyznanego mu zgodnie z ust. 1 Visitor Pass’a osobie trzeciej na jej adres e-mail.

Tabela 2.

Kurs PythON: Academy z voucherem Python Institute (PCEP-30-02) (Pełen pakiet)
Kurs PythON: Academy – Pełen Pakiet
Kurs AWS Masters – Pełen Pakiet
Kurs Docker Masters – Pełen Pakiet
Kurs Kubernetes Masters – Pełen Pakiet
 1. Aby skorzystać z otrzymanego na adres e-mail Pass’a na Konferencję Infoshare, Uczestnik musi dokonać rejestracji na stronie https://infoshare.pl/ i zaakceptować stosowne, niezbędne zgody oraz Regulamin Konferencji Infoshare 2024, (dalej jako Regulamin IS) jak także podać stosowne dane osobowe. Link do rejestracji zawarty będzie w wiadomości e-mail, w ramach której przyjdzie informacja z systemu Partnera o przekazaniu Uczestnikowi Passa przez Organizatora.
 2. Aby skorzystać z otrzymanego na adres e-mail Kodu zniżkowego należy dokonać wyboru i zakupu Developer lub Attendee Pass na stronie https://infoshare.pl/is-register/, przejść proces zakupowy,  w trakcie którego należy podać otrzymany na adres e-mail Kod zniżkowy.
 3. Uczestnik otrzyma taką liczbę Visitor Passów oraz Kodów zniżkowych, jaką liczbę Kursów online zakupił.  
 4. Rejestracji o której mowa w ust. 3 należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości e-mail o przekazaniu Visitor Passa nie później niż do dnia 21 maja 2024 roku.
 5. Zakupu Developer lub Attendee Pass o którym mowa w ust. 4 należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości e-mail z Kodem zniżkowym nie później niż do dnia 21 maja 2024 roku. Kod zniżkowy może być wykorzystany przez osobę trzecią względem Uczestnika. Uczestnik jest uprawniony do jego przekazania, celem wykorzystania.
 6. W przypadku, gdy Organizator podejmie próbę przesłania Uczestnikowi w wiadomości e-mail Visitor Passa i Kodu zniżkowego, jednak ustawienia poczty elektronicznej Uczestnika sprawią, że wiadomość nie dotrze do odbiorcy lub trafi do folderu SPAM, czego Uczestnik nie zauważy i w związku z czym nie wykorzysta Passa lub/i Kodu zniżkowego w terminie organizacji Konferencji Infoshare 2024, Uczestnikowi nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia względem Organizatora. Zaleca się w przypadku dokonywania zakupu Kursu w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej sprawdzania skrzynki mailowej w tym folderu SPAM. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z  Organizatorem przesyłając wiadomość e-mail z opisem zaistniałego problemu na adres e-mail:  online@infoshareacademy.com 
 7. Tak Visitor Pass jak i Kod zniżkowy nie podlegają wymianie ani zamianie na równowartość pieniężną, ani inne ekwiwalenty.
 8. Visitor Pass powinien być wykorzystany przez Uczestnika, który go otrzymał, jednakże w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość transferu Visitor Passa na osobę trzecią zgodnie z Regulaminem IS. Kod zniżkowy jest kodem na okaziciela.
 9. W przypadku wykorzystania limitu Visitor Passów przeznaczonych do Akcji Promocyjnej, Organizator ogłosi niezwłocznie zamknięcie Akcji Promocyjnej. 

§ 6.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji Promocyjnej oraz przez 7 dni od jej zakończenia, przy czym nie później niż  do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konferencji czyli 21 go maja 2024 roku do godziny 16.00, w następujący sposób: 
 1. pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora, lub 
 2. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: online@infoshareacademy.com (zalecane!)
 1. Reklamacja lub informacja o nieprawidłowościach powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn zgłoszenia reklamacji.
 2. Organizator powiadomi o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub informacji o nieprawidłowości listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji bądź informacji o nieprawidłowości lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej (w zależności od formy zgłoszenia), w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przy czym nie później niż do godziny 21.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konferencji czyli 21 go maja 2024 roku z uwagi na korelację uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu dla Uczestnika ze wskazanym wydarzeniem.
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Organizatora Uczestnikowi przed upływem tych terminów drogą mailową.
 4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust.3  reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje bądź informacje o nieprawidłowościach na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje Uczestnika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.
 7. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej do formy jej złożenia.
 8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Organizator realizuje żądanie Uczestnika zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.
 9. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez powszechny sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), jest Organizator.
 2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektorem Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu e-mail iod@infoshareacademy.com.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f  RODO.
 4. Niezależnie od ust. 3, dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń – interesem Administratora jest ochrona prawna.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora.
 6. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, zgodnie z art. 28 RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej.
 10. Dane osobowe na podstawie ust. 4 będą przetwarzane do czasu przedawnienia zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego ewentualnych roszczeń, które mogą zostać zgłoszone wobec Administratora.
 11. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
 13. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 11 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iod@infoshareacademy.com

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Akcja Promocyjna odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem.
 2. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego i korzysta z przewidzianej w ustawie ochrony prawnej, w szczególności nie może być kopiowany dla innych celów niż wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, rozpowszechniany ani wykorzystywany przez inne podmioty bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 4. W sprawach, nieobjętych Regulaminem, wykraczających poza regulację stosunków między Organizatorem a Uczestnikiem w nim określonych, decyzje będą podejmowane przez Organizatora, przy czym w zakresie ich rozstrzygnięcia stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).
 5. W przypadku sporu, sądem właściwym do rozstrzygania w zakresie dotyczącym interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie nakazują inaczej.
 6. Organizator oświadcza, iż nie stosuje alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami, o ile nie wymagają tego wyraźnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku Akcji promocyjnej Organizator nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami przy czym jednocześnie informuje, że Komisja Europejska prowadzi platformę przeznaczoną do pozasądowego wnoszenia skarg i dochodzenia roszczeń. Platforma jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 7. Uczestnik, biorąc udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 8. Niniejsza Akcja Promocyjna stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu przepisu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn (w tym zmiany obowiązujących przepisów prawa) o czym poinformuje Uczestników. Uczestnik który nabył uprawnienie wynikające z Regulaminu przed jego zmianą, zachowuje uprawnienia zgodnie z wersją przed zmiany, chyba, że wersja po zmianie jest dla niego korzystniejsza. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie każdego z Kursów objętych akcją promocyjną.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.03.2024 r.